اشاره کردن

۱۶ مهر ۱۳۹۳

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در سی و سه ماهگی

۱۶ مهر ۱۳۹۳

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در دو و نیم سالگی

۱۵ مهر ۱۳۹۳

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در بیست و هفت ماهگی

۷ مهر ۱۳۹۳

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در بیست و دو ماهگی

۷ مهر ۱۳۹۳

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در هجده ماهگی

۷ مهر ۱۳۹۳

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در چهارده ماهگی

۳۱ شهریور ۱۳۹۳

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در دوازده ماهگی

۳۱ شهریور ۱۳۹۳

توانایی و مهارت‌های کودکان در نه ماهگی

رشد جسمی اکنون کودک ممکن است مدت زیادی بنشیند و بدون اینکه بیفتد به جلو خم شود تا چیزی را بردارد؛ اما از او انتظار نداشته باشید در این حالت برای مدت زیادی بازی کند. چون صرف انرژی برای نگه داشتن خود در حالت نشسته، خسته کننده است. بنابراین بعد […]