تکیه دادن

۳۱ شهریور ۱۳۹۳

حرکات تنه، پاها و بازوهای کودکان دوازده ماهه

۳۱ شهریور ۱۳۹۳

حرکات دست‌ها و انگشتان کودکان در دوازده ماهگی

۳۱ شهریور ۱۳۹۳

حرکات تنه، پاها و بازوهای کودکان ده ماهه

۳۱ شهریور ۱۳۹۳

حرکات دست‌ها و انگشتان کودکان ده ماهه